Ga naar inhoud

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Office Depot International BVBA

Volgende verkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing bij de verkoop van goederen en/of diensten door Office Depot International BVBA (hierna Office Depot) en de koper verklaart deze te kennen en te aanvaarden. Enige afwijking van deze verkoopvoorwaarden moet uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door Office Depot.


1. PRIJS
Onze prijzen en enige andere verkoopmodaliteiten worden enkel ter titel van inlichting gegeven. Alle voorstellen en offerten zijn enkel ter informatie en mogen in geen enkel geval als definitief beschouwd worden. De factuurprijs van de te leveren goederen en diensten is gelijk aan de prijs geldend op de orderdatum. Office Depot is er echter toe gerechtigd de prijs te verhogen tot de prijs geldend op datum van levering overeenkomstig de prijslijsten van Office Depot. Indien als gevolg hiervan de tussen partijen overeengekomen prijs met meer dan 5% wordt verhoogd, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.


2. LEVERINGEN
Het minimum bedrag bij een bestelling bedraagt € 30,00 excl. BTW. Wanneer het bedrag van de bestelling minder is dan € 30,00 excl. BTW, zullen er automatisch verzendingskosten van € 2,90 excl. BTW op de factuur aangerekend worden. In geval van bestellingen van producten buiten catalogus, drukwerken of speciale bestellingen van producten die Office Depot niet in stock heeft, bedraagt het minimum bedrag van een bestelling € 75 excl. BTW of, indien de minimumbestelling die Office Depot dient te plaatsen bij haar leverancier tot een hogere prijs leidt, deze hogere prijs. Wanneer het bedrag van de bestelling minder is dan € 75 excl. BTW, zullen er automatisch administratieve kosten ten bedrage van €13 excl. BTW op de factuur aangerekend worden. Transport van de goederen gebeurt steeds op risico van de bestemmeling, zelfs indien de levering franco gebeurt. Leveringstermijnen worden enkel bij benadering gegeven en zonder garantie. Vertraging of tijdelijke onmogelijkheid van levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet naleving van zijn verbintenissen. Bij excessieve overschrijding van de leveringstermijn, zal Office Depot de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zal de koper desgevallend het recht hebben om de overeenkomst te beëindigen, zonder dat dit evenwel aanleiding kan geven tot schadevergoeding.


3. OVERMACHT
In geval van overmacht, heeft Office Depot het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de koper. Voor de toepassing van dit artikel wordt, onder meer zonder hiertoe beperkt te zijn, een vertraging in de levering van de betrokken producten aan Office Depot als gevolg van een overmacht in hoofde van haar gewoonlijke leverancier als overmacht in hoofde van Office Depot beschouwd.


4. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde goederen, of nog te leveren goederen blijven eigendom van Office Depot tot het volledige bedrag van de factuur betaald is. Office Depot heeft het recht om de onbetaalde goederen onmiddellijk terug te nemen. Indien de koper zijn betalingen heeft opgeschort, in staking van betaling is, failliet wordt verklaard of zich in een situatie van faling bevindt, heeft Office Depot het recht om de levering van de goederen tegen te houden overeenkomstig de bepalingen van gemeen recht en zonder dat de koper aanspraak kan maken op een schadevergoeding.


5. SPECIALE FABRICATIE – DRUKWERKEN – PRODUCTEN BUITEN CATALOGUS
Iedere bestelling van producten buiten catalogus, drukwerken of speciale bestellingen van producten die Office Depot niet in stock heeft, vereisen een handtekening van de klant. In geval van annulering door de klant van dergelijke bestelling, zal een forfaitaire vergoeding van 30% van de prijs aangerekend worden.


6. TERUGNAME
Office Depot aanvaardt enkel een terugname van bestellingen na overleg met de afdeling Customer Service van Office Depot en onder voorwaarde dat de koper de aangegeven instructies naleeft die op de achterzijde van de pakbon staan en bij goederen meegezonden wordt. Elk verzoek tot terugname van computer supplies of elektrisch materieel zal het voorwerp uitmaken van een voorafgaande technische studie. In geval van fout van de klant, behoudt Office Depot zich het recht voor om voor de teruggenomen artikelen een bedrag van €12 te factureren per retour. Er wordt geen terugname aanvaard van niet gestockeerde goederen die het voorwerp hebben uitgemaakt van specifieke leveringen, drukwerken, producten buiten catalogus en materialen geleverd worden in kit of te monteren zijn.7. KLACHTEN
Klachten met betrekking tot direct waarneembare gebreken dienen binnen 8 werkdagen na de aflevering van de bestellingen c.q. na het verrichten van de betreffende diensten door de koper aan Office Depot schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien (elektrische) apparatuur in het geheel niet functioneert (“dead on arrival”), moet de koper dit binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Office Depot te melden. Klachten worden enkel aanvaard door Office Depot voor zover de betrokken zaken nog niet in gebruik zijn genomen door de koper. Bij gebreke aan enige klachtmelding binnen voornoemde termijnen worden de bestellingen geacht aanvaard te zijn door de koper. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 6, heeft de koper in geval van een klacht uitsluitend het recht op teruggave en vervanging van de zaak, herstel van de zaak of aanvulling van het tekort. Indien de koper na aanvaarding overeenkomstig het voorgaande lid een gebrek ontdekt dat onmogelijkerwijs voor het verstrijken van de aanvaardingstermijn kon worden vastgesteld, dient de koper dit onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan Office Depot te melden. In dergelijk geval heeft de koper enkel recht op herstel van de zaak of aanvulling van het tekort, met uitsluiting van iedere aanvullende schadevergoeding. Klachten die betrekking hebben op zaken waarvan levering meer dan 12 maanden voor de datum van de klacht heeft plaatsgevonden, worden niet aanvaard door Office Depot.


8. AANSPRAKELIJKHEID
Niettegenstaande de bepalingen van artikel 7 zal de aansprakelijkheid van Office Depot voor enig gebrek in de door haar geleverde zaken die Office Depot van toeleveranciers aankoopt nooit ruimer zijn dan de garantie waarop Office Depot zich ten aanzien van deze toeleverancier kan beroepen. In geen geval kan Office Depot aansprakelijk worden gehouden voor een gebrek in de door haar geleverde zaken die is veroorzaakt door het onjuist of oneigenlijk gebruik of gebrekkig onderhoud van deze zaken door de koper. Behoudens in geval van haar bedrog of opzet, of in geval van overlijden of lichamelijk letsel, kan Office Depot evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor schade of ongevallen veroorzaakt door de producten die zij verdeelt, alsmede voor alle abnormale voorvallen die zouden voortvloeien uit hun gebrek. De aansprakelijkheids-beperkingen vervat in dit artikel gelden enkel voor zover zij verenigbaar zijn met bepalingen van dwingend recht.


9. BETALING
Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door de klant te geschieden binnen 30 dagen netto na factuurdatum. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand + 3% en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% en die minimum €50 per factuur zal bedragen. Als datum van betaling geldt de datum waarop het bedrag op de bank- of girorekening van Office Depot wordt gecrediteerd. Betwistingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.


10. GESCHILLEN
Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Bij betwistingen en geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Mechelen bevoegd.