Cookies op onze website

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze site te geven.
Door onze website te gebruiken of dit bericht te sluiten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. > Onze cookies uitgelegd>

Ik accepteer

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Office Depot

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid van deze voorwaarden
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a.Office Depot: Office Depot Europe B.V. of een aan Office Depot gelieerde onderneming waarmee een overeenkomst wordt aangegaan, zoals Office Depot B.V. en Office Depot International BVBA.
b.De wederpartij: iedere (rechts)persoon met wie Office Depot een overeenkomst aangaat of onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst.
c.Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van Office Depot en de wederpartij. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt door Office Depot uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offertes en opdrachten
a.Alle door Office Depot uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
b.Office Depot is gerechtigd ieder aanbod of bestelling van de wederpartij zonder opgave van redenen te weigeren.
c.Een overeenkomst tussen Office Depot en de wederpartij komt tot stand indien Office Depot het aanbod van de wederpartij heeft aanvaard door middel van een orderbevestiging of, bij gebreke daarvan, door levering en/of een factuur.
d.Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
e.Office Depot heeft het recht voor bestellingen beneden een bedrag van €30,00 orderkosten ten bedrage van €2,90 in rekening te brengen.

Artikel 3: Levering
a.Levering geschiedt op het adres van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
b.De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen. Office Depot kan betaling van het factuurbedrag verlangen als had de levering plaatsgevonden. Vier weken na de overeengekomen levertijd is Office Depot gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Alle kosten die voortvloeien uit een te late of niet mogelijke levering zullen bij de wederpartij in rekening worden gebracht.
c.Het is Office Depot toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4: Intellectueel eigendom
a.Het is de wederpartij niet toegestaan om aanduidingen van octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van de zaken te verwijderen of te wijzigen.
b.De wederpartij staat in voor het juiste gebruik van softwareproducten in overeenstemming met de licentievoorwaarden van de betreffende fabrikant.
c.Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Office Depot geleverde zaken behoort toe aan Office Depot of een derde. Deze rechten worden niet aan de wederpartij overgedragen, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
d.De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Office Depot, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Office Depot opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Office Depot.

Artikel 5: Levertijd
De levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, maar zijn niet bindend. Overschrijdingen geven de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, dan wel tot schadevergoeding.

Artikel 6: Prijswijziging
Indien Office Depot een bepaalde prijs is overeengekomen, is zij niettemin gerechtigd tot aanpassing van de prijs tot de bij aflevering geldende prijs volgens de actuele prijslijst. Indien de overeengekomen prijs met meer dan 5% wordt verhoogd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Emballage
a.Indien nodig zal Office Depot leenemballage gebruiken. Indien sprake is van leenemballage (of statiegeld emballage) zal Office Depot dit duidelijk aangeven. De wederpartij is verplicht deze leenemballage voor zijn rekening en risico leeg en in onbeschadigde staat te retourneren binnen 14 dagen na aflevering.
b.Indien de wederpartij de zaken van de vervoerder aanneemt, geldt dit als bewijs dat de emballage in goede staat is, tenzij door de wederpartij een aantekening van het tegendeel is vermeld op het bewijs van ontvangst. De wederpartij is verantwoordelijk voor de emballage zodra zij deze in ontvangst heeft genomen.
c.Indien de wederpartij leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is Office Depot gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen.

Artikel 8: Modellen en voorbeelden
Indien Office Depot een model of voorbeeld van een product toont of verstrekt, wordt dit gedaan bij wijze van aanduiding: de te leveren producten kunnen hiervan afwijken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat wordt geleverd conform het getoonde of verstrekte model of voorbeeld.

Artikel 9: Klachten en retourzendingen
Reclames met betrekking tot waarneembare gebreken dienen binnen 8 werkdagen na de aflevering van de bestelling aan de leverancier kenbaar te worden gemaakt. Indien apparatuur in het geheel niet functioneert, dient de wederpartij dit binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Office Depot te melden. Bij in gebreke blijven daarvan heeft de wederpartij uitsluitend recht op herstel van de zaak of aanvulling van het tekort. Indien ontdekking van het gebrek redelijkerwijs niet binnen die termijn mogelijk is, dient het gebrek onmiddellijk na ontdekking te worden gemeld. In alle gevallen geldt een uiterste klachttermijn van 12 maanden. Ieder recht van reclame ontbreekt indien de zaken reeds in gebruik zijn genomen. Retourzendingen van bestellingen is alleen mogelijk na overleg met de afdeling Customer Service van Office Depot, met inachtneming van de aangegeven instructies op de pakbon. De kosten van de retourzendingen komen ten laste van de opdrachtgever, tenzij de retourzending voortvloeit uit een fout van Office Depot. Indien de waarde van de retour te sturen goederen onder de €70, is, worden € 7,50 retourkosten doorberekend. Bij een waarde boven de €70, is dit €15.

Artikel 10: Garantie
a.Bij levering van producten van toeleveranciers, is de garantie jegens de wederpartij dezelfde als de garantie waarop Office Depot jegens haar toeleverancier aanspraak kan maken.
b.Gebreken, die het gevolg zijn van onjuist gebruik of gebrekkig onderhoud, vallen buiten de garantie.
c.Office Depot garandeert dat de door haar geleverde zaken met een private label van Office Depot vrij zijn van ontwerp, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering.

Artikel 11: Betaling
a.Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, op de wijze zoals op de factuur aangegeven. Voor maandfacturen is de betalingstermijn 15 dagen na factuurdatum.
b.Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is de wederpartij direct in verzuim. De wederpartij is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente +1%. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijven op een rekening van Office Depot.
c.Betalingen mogen niet worden verrekend met vorderingen op Office Depot.
d.Office Depot is gerechtigd vanaf de vervaldag van de betalingen de wederpartij rente op achterstallige betalingen in rekening brengen tegen een jaarlijkse rentevoet van 8% boven de basisrente van de Nationale Bank.
e.Reclames schorten de betaling niet op.

Artikel 12: Incassokosten
Alle kosten die met het incasseren van openstaande vorderingen samen hangen, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de wederpartij. Office Depot is in ieder geval gerechtigd een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen ter grootte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €115.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de geleverde producten gaat over op het moment van betaling. Ten aanzien van softwareproducten verkrijgt de wederpartij uitsluitend een gebruiksrecht. De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Office Depot te bewaren. Het is de wederpartij niet toegestaan de geleverde zaken te bezwaren of te vervreemden, zolang het verschuldigde niet geheel voldaan is, tenzij de wederpartij als wederverkoper een bedrijf uitoefent en hij tot verkopen gerechtigd is. Dit recht tot verkopen vervalt indien de wederpartij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Office Depot gerechtigd de zaken op kosten van de wederpartij te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

Artikel 14: Risico
Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde producten gaat over op het moment van levering van de goederen.

Artikel 15: Uitvoering werkzaamheden/dienstverlening
a.Alle inrichtingen en voorzieningen, waar de door Office Depot uit te voeren werkzaamheden en/of dienstverlening worden verricht, zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
b.De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico, dat:

  • het personeel van Office Depot op de locatie waar werkzaamheden worden uitgevoerd in de gelegenheid wordt gesteld deze te verrichten gedurende normale werkuren, dan wel buiten de normale werkuren indien dit overeengekomen is of noodzakelijk is, dit laatste uitsluitend ter beoordeling van Office Depot;
  • de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
  • de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Office Depot staan;
  • noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd.

c.De kosten gemaakt door Office Depot indien niet (tijdig) aan de in dit artikel gestelde voorwaarden is voldaan, zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 16: Beëindiging van de overeenkomst
a.Bij niet-nakoming van de verplichtingen door een der partijen, is de wederpartij onmiddellijk gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling vereist is indien de fout niet binnen een redelijke termijn kan worden hersteld. Hetzelfde geldt indien een der partijen in staat van faillissement of surséance van betaling is geraakt.
b.Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 17: Aansprakelijkheid
a.Office Depot is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of eigendommen anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 9. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Office Depot te allen tijde beperkt tot het bedrag van (het gedeelte van) de overeengekomen prijs van de zaak terzake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
b.Office Depot is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die de wederpartij of een derde lijdt terzake van de uitvoering door Office Depot van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de zaken, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
c.Indien in rechte zou komen vast te staan dat Office Depot geen beroep kan doen op de bovenstaande exoneratiebepalingen, dan is de vergoedingsplicht van Office Depot in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de verzekeringsuitkering.
d.Onverminderd het gestelde in dit artikel, is Office Depot niet aansprakelijk:

  • indien Office Depot niet binnen 8 werkdagen nadat de wederpartij met de schade of schadeveroorzakende gebeurtenissen bekend is daarvan schriftelijk door de wederpartij op de hoogte is gesteld;
  • indien en voor zover de schade is gedekt door een door de wederpartij gesloten verzekering.

Artikel 18: Vrijwaring
a.De wederpartij vrijwaart Office Depot voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Office Depot. Hieronder vallen in ieder geval vergoeding van schade, kosten of renten, verband houdende met (gebruik van) de zaken c.q. voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij zal aan Office Depot alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Office Depot lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
b.Onder derden als bedoeld in sub a worden mede begrepen personeel in dienst van de wederpartij en andere (rechts)personen, waarvan de wederpartij bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruik maakt.
c.De wederpartij is gehouden, indien hij door derden wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de wederpartij en/of de derde(n) mogelijkerwijs Office Depot (mede) aansprakelijk zal/zullen stellen, Office Depot daarvan binnen 8 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen.
d.De wederpartij zal uitsluitend in overleg met Office Depot regelingen met derden treffen (die hiermee geen aansprakelijkheid erkent), op straffe van verval van de aanspraken van de wederpartij jegens Office Depot.

Artikel 19: Overmacht
Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat nakoming naar redelijkheid en billijkheid door beide partijen niet gevergd kan worden, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Office Depot of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie. Partijen kunnen zich alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht zendt. Indien een dergelijke opschorting langer dan 3 maanden duurt kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Artikel 20: Aanpassen Algemene Voorwaarden
Office Depot is gerechtigd deze voorwaarden aan te passen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is gepubliceerd op onze website (voor België https://online.officedepot.be en voor Nederland https://online.officedepot.nl) en van toepassing op de rechtsrelatie tussen Office Depot en de wederpartij.

Artikel 21: Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het recht van het land waar de contracterende entiteit van Office Depot is gevestigd van toepassing. De rechter in het toepasselijke arrondissement van het betreffende land is bevoegd over geschillen te oordelen.